Drodzy Rodzice dzieci nowo przyjętych! W związku z umieszczeniem dziecka na liście zakwalikowanych do naszego przedszkola prosimy o dostarczenie do placówki „Oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola” . Oświadczenie dostępne w przedszkolu lub wzór poniżej. Wypełniony dokument należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres mailowy do placówki.

Wzór oświadczenia:

……………………………………………………..

Imię I nazwisko rodzica/ów

………………………………………………………

adres zamieszkanie rodzica/ów

……………………………………………………..

Imię i nazwiskom oraz PESEL dziecka

Oświadczenie woli przyjęcia do przedszkola

W związku z umieszczeniem dziecka …………………………………………………………………………….(imię i nazwisko dziecka) na liście zakwalifikowanych do przedszkola oświadczam/my, że wyrażam/my wolę przyjęcia dziecka do ……………………………………………………………………………………………………..(nazwa przedszkola)

Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………………………………………………………………

(czytelny podpis rodzica/ów składającego/ych oświadczenie)

Oświadczenie dotyczące rekrutacji!