Nowa forma płatności za przedszkole-przelew na konto-wzór

 

Zasady odpłatności za przedszkole
§ 22
1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej ustala się w godzinach od 7.00 do 12.00 (5 godzin).
2. Wysokość opłaty stałej za świadczenia z zakresu wychowania i nauczania wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z uchwałą Rady Gminy  Wicko..
2.1. Częściowa opłata (opłata stała) za korzystanie dziecka z przedszkola, którą ponoszą rodzice jest  ustalana  zgodnie  z  Uchwałą Rady  Gminy  Wicko.
2.2. Opłata  za przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.
3. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola.
3.1. Żywienie dzieci i pracowników składa się z trzech posiłków: śniadania, obiadu i podwieczorku.
3.2. Wysokość miesięcznych opłat za wyżywienie ustala dyrektor .
3.3. Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu rodzicowi należy się odpis w wysokości dziennej stawki żywieniowej.
3.3.1. Odpis  ten  w  danym  miesiącu oblicza  się  mnożąc dzienną  stawkę  żywieniową  przez liczbę dni  nieobecnych.
4. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry w dniach ustalonych na początku każdego miesiąca.
4.1. O obniżeniu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu decyduje dyrektor  na podstawie umowy  cywilnoprawnej  zawartej  między  rodzicami  a  dyrektorem.
.
5. Pracownicy pedagogiczni  zatrudnieni  w  przedszkolu  mogą  korzystać w wyżywienia  pokrywając koszty  w 100%.
6. Nieterminowe regulowanie należności za pobyt dziecka w przedszkolu egzekwowane będzie w drodze postępowania administracyjnego.
7. Za prawidłowy rejestr uczęszczania dziecka do przedszkola oraz miesięczne zestawienie nieobecności dzieci odpowiadają nauczycielki każdego oddziału.
7.1. Zestawienie nieobecności dzieci sporządza nauczycielka w ostatnim dniu miesiąca i przedkłada je intendentowi.
8. Opłaty za przedszkole przyjmowane są na kwitariusz przychodowo-ewidencyjny, który jest drukiem ścisłego zarachowania.
8.1. Za terminowe zebranie opłat i odprowadzenie do banku odpowiada  dyrektor przedszkola
8.2. Za prawidłowe i terminowe rozliczenie odpłatności za przedszkole odpowiada dyrektor..
9. Skreślenie dziecka z ewidencji przedszkola dokonuje dyrektor na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów.
10. W przypadku wypisania dziecka z przedszkola odpłatność za wyżywienie ustaje od dnia następnego; opłata stała ustaje z końcem miesiąca.
11. Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu w okresie wakacyjnym ustala się następująco:
a) Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest przez cały rok z wyjątkiem przerwy wakacyjnej.
b) W przypadku, gdy organ prowadzący ustali przerwę wakacyjną w przedszkolu od połowy miesiąca (powód zamknięcia leży więc po stronie przedszkola), opłata stała naliczona będzie proporcjonalnie do ilości tygodni funkcjonowania przedszkola w tym miesiącu ( np. gdy przedszkole będzie otwarte trzy tygodnie, a ostatni tydzień tego miesiąca będzie już tygodniem urlopowym – opłata będzie naliczona tylko za trzy tygodnie).
d) Odpłatność za dzieci siedmioletnie, które kończą edukację przedszkolną ustaje z dniem wypisania dziecka przez rodziców lub opiekunów.