Ustawa Prawo Oświatowe (Dz. U. 2020 poz. 910) art. 130 / art. 150.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola:https://wicko.przyjdz.com/wp-content/uploads/2021/02/Wniosek-o-przyj%C4%99cie-do-Przedszkola-wz%C3%B3r-2021r-1.docx

Do wniosku należy dołączyć informację dotyczącą przetwarzania danych:

Przedszkole Gminne w Wicku
ul. Słupska 11
84 – 352 Wicko


Informacja dotycząca przetwarzania danych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016r.), informuję:

 1. Administratorem danych osobowych dzieci, rodziców/opiekunów prawnych, pracowników jest Przedszkole Gminne w Wicku
  reprezentowane przez dyrektora przedszkola.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Jacek Majos, z którym można się kontaktować pod adresem email: leborkbhp@wp.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  a) Zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a, RODO)(1).
  b) Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
  umowy (art. 6 ust. 1 lit. b, RODO)(1).
  c) Wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze
  (art. 6 ust. 1 lit. c, RODO)(1).
  d) Wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej
  powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e, RODO)(1).
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  a) Realizacji obowiązków prawnych w związku z prowadzeniem przez przedszkole zadań dydaktycznych, wychowawczych
  i opiekuńczych, a wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2020 poz. 1327) oraz ustawy
  z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (Dz. U. 2020 poz. 910) (art. 6 ust. 1 lit. c, RODO)(1).
  b) Wewnętrznych celów administracyjnych przedszkola tj; statystyka, raportowanie (art.6 ust.1 lit. C, RODO)(1).
  c) Marketingu i promocji działalności przedszkola (art.6 ust.1 lit. a, RODO)(1
  ).
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów w zakresie obowiązków ciążących na przedszkolu
  oraz w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym
  i archiwach (Dz.U. 2020 poz. 164) przez czas określony w tych przepisach.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  a) Podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa na udokumentowany wniosek.
  b) Podmioty uprawnione do obsługi doręczeń korespondencji pocztowych.
  c) Podmioty świadczące usługi doręczeń korespondencji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (2).
  d) Podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Przedszkolu
  systemów informatycznych.
 7. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Zgodnie z RODO (1) przysługuje Państwu:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO)(1),
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO)(1),
  c) prawo do ich usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku
  wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 17 RODO)(1),
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)(1),
  e) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)(1),
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)(1),
  g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO)(1).
 8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  (1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016r), nazywanego RODO.
  (2) Sytuacja dotyczy głównie podmiotów świadczących usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. ePUAP na podstawie
  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania
  formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2018 poz. 180).

Zapoznano:

 1. Wicko, dnia ………………………………………. …………………………………………………
 2. Wicko, dnia ……………………………………… ………………………………………………….