Spartakiadę dla przedszkolaków organizuje nasze przedszkole i jest przedsięwzięciem dla dzieci z gr. II „Rybki” Przedszkola Gminnego w Wicku i dzieci z gr. II z Przedszkola Gminnego w Wicku. Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu:

I. Postanowienia ogólne

 1. Spartakiada Przedszkolaka jest przedsięwzięciem realizowanym przez Przedszkole Gminne w Wicku.
 2. Spartakiada Przedszkolaka będzie realizowana w dniu 11. 05. 2023 r. o godz. 10:00.
 3. Spartakiada obejmuje dzieci z grupy II „Rybki” Przedszkole Gmninne w Wicku i dzieci z gr. II Przedszkole Gminne w Charbrowie.
 4. W Spratakiadzie biorą udział w/w dzieci z obu przedszkoli, za zgodą prawnych opiekunów.
 5. W Spartakiadzie w każdym konkursie bierze udział 1 drużyna 10-osobowa. Pozostałe osoby z grupy traktowane są jako „rezerwowe”. Opiekun grupy decyduje o udziale poszczególnych uczestników w konkurencjach.
 6. Zmagania sportowe odbędą się na powietrzu na placu przedszkolnym lub w razie deszczu w sali przedszkolnej.

II. Cele Spartakiady

-propagowanie bezpiecznych zabaw na powietrzu

-zachęcanie dzieci do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych

-propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywne spędzanie czasu

-rozwijanie sprawności fizycznej i odporności psychicznej dzieci

-tworzenie atmosfery współpracy i współdziałania w zespole

-poznanie i przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji sportowej

-rozwijanie odporności emocjonalnej w sytuacjach porażki lub zwycięstwa

-wdrażanie do przestrzegania reguł w zawodach sportowych

III. Konkurencje sportowe

 1. „Celne oko”-kazdy uczestnik dostaje 2 woreczki i z wyznaczonego miejsca rzuca do celu.
 2. „Przenoszenie piłeczek”-wyznaczony jeden kosz z piłeczkami i drugi pusty, ustawiony w połowie dystansu, dziecko startuje, biegnie, wrzuca do pustego kosza i wraca na miejsce.
 3. „Bieg slalomem”-między pachołkami.
 4. „Sadzenie ziemniaków”-jedno dziecko ma cztery piłeczki, wkłada je do kółek ringo (piłka nie może wypaść z kółka), wracając zbiera je i daje następnemu w kolejce.
 5. „Bieg z lodem”-bieg z odwróconym pachołkiem i piłeczką w środku.
 6. „Bieg z przeszkodami”-przejście przez obręcz, przeskoczyć przeszkody (mały płotek), powrót biegiem.
 7. „Skoki kangurze”-skoki przez obręcze (tzry lub cztery).
 8. „Skoki w workach”

IV. Przebieg Spartakiady Przedszkolnej

 1. Przebieg Spartakiady Przedszkolaka odbędzie się 11. 05. 2023 r. na terenie Przedszkola Gminnego w Wicku.
 2. Zadaniem każdej drużyny jest przygotowanie rymowanki, która posłuży grupie jako prezentacja na uroczystym otwarciu spartakiady.
 3. W dniu zawodów drużyna (cała grupa) przybywa wraz z opiekunem na miejsce rywalizacji. Organizatorzy nie zapewniają dowozu dzieci na miejsce rywalizacji.
 4. W zawodach w charakterze kibiców może uczestniczyć cała grupa przedszkolaków, w tym 10 uczestników danej konkurencji. Dla wszystkich obecnych przygotowane będą dodatkowe atrakcje
 5. Uczestników rozgrywek obowiązuje strój sportowy i obuwie sportowe. Ponadto zawodnicy tej samej drużyny powinni być ubrani w koszulki o jednakowym kolorze.
 6. Nad zmaganiami każdej drużyny będzie czuwał Sędzia. Jego zadaniem będzie czuwanie nad prawidłowością wykonywania konkurencji oraz zliczanie punktów dla poszczególnych drużyn.
 7. Wszystkie konkurencje są punktowane. Wygrywa ta drużyna, która zdobędzie więcej punktów. Przy równej ilości punktów-dogrywka.
 8. Drużyna, która zajmie I miejsce w rozgrywkach otrzyma Puchar Przedszkola Gminnego w Wicku i nagrodę rzeczową. Dodatkowo dla wszystkich zawodników przewidziane medale.
 9. Szczegółowy program Spartiakiady :

-Powitanie wszystkich przedszkoli

-Prezentacja drużyn za pomocą przygotowanej rymowanki

-Uroczyste ślubowanie:(tekst ślubowania): „Czy Wy uczestnicy Spartakiady obiecujecie:

-Przestrzegać zasad obowiązujących w sporcie , OBIECUJEMY!

-Przestrzegać zasady szlachetnej rywalizacji, OBIECUJEMY!

-Zawsze postępować z duchem Fair Play, OBIECUJEMY!

-Stańmy razem i złączmy ręcei ogłośmy wszystkim w koło: Spartakiadę Przedszkolaków zaczynamy, BAWIMY SIĘ WESOŁO!

*Uroczyste otwarcie Spartakiady

*Rozgrzewka

*Konkurencje sportowe

*Ogłoszenie wyników

*Rozdanie Medali i Pucharu

*Zakończenie Spatakiady i podziekowanie za wspólną zabawę.

V. Postanowienia końcowe

 1. Podczas trwania Spartakiady, opiekun grupy pozostaje odpowiedzialny za swoich podopiecznych i ponosi związane z tym ryzyko . Wszystkie osoby , które uczestniczą w Spartakiadzie, w tym ich Opiekunowie przyjmują do wiadomości, że rozgrywki wiążą się z wysiłkiem fizycznym, co pociąga za sobą naturalne ryzyko odniesienia obrażeń ciała, urazów fizycznych oraz zagrożenie wypadkami.
 2. Ze względów bezpieczeństwa organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania zawodów w przypadku wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych lub sytuacji wynikającej z zagrożeniem epidemiologicznym.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. W kwestiach niezapisanych w niniejszym Regulaminie ostateczne decyzje podejmuje Organizator.
 4. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. Dodatkowych informacji na temat organizacji Spartakiady Przedszkolaków udziela Barbara Kamińska osoba odpowiedzialna za przygotowanie. W przypadku spraw pilnych prosimy o kontakt z przedszkolem pod nr telefonu 59 8611 176

ŻYCZYMY POWODZENIA I WYGRANEJ!

Spartakiada dla przedszkolaków