Regulamin Konkursu

„Najładniejsza bombka choinkowa”

1. Organizator:

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Wicko

2. Cele konkursu:

– ukazanie piękna i pielęgnowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

– rozwijanie wrażliwości estetycznej, oraz uzdolnień plastycznych dzieci.

– rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywności.

– promowanie aktywności twórczej dzieci.

3. Kategorie wiekowe uczestników konkursu:

 – dzieci z Przedszkoli Gminnych i Przedszkola Niepublicznego oraz dzieci z  oddziałów zerowych w Szkołach Podstawowych Gminy Wicko.

  – uczniowie klas I – III Szkół Podstawowych Gminy Wicko

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie:

jest samodzielne wykonanie bombki –  dowolną techniką i dowolnym materiałem

5. Kryteria oceny:

Prace oceniać będzie Komisja powołana przez Organizatora, uwzględniając kategorie wiekowe, według następujących kryteriów:

− ogólne wrażenie artystyczne,

− wkład pracy,

− estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji,

6. Forma pracy

– indywidualna

– przestrzenna

– uczestnik konkursu może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę

7. Termin i miejsce dostarczenia prac:

– uczestnicy składają swoje prace do Biblioteki Publicznej Gminy Wicko,                              

 ul. Parkowa 2 w nieprzekraczalnym terminie do 12 grudnia 2022 roku.

 – pracę należy opatrzyć metryczką ( imię i nazwisko autora, wiek, nazwa placówki)

8. Nagrody:

Zwycięzcy Konkursu oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody/upominki rzeczowe.

9. Wyniki konkursu:

Laureaci konkursu o terminie wręczenia nagród zostaną powiadomieni telefonicznie

10. Postanowienia końcowe:

Zgłoszenie się do konkursu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na publikację wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem, klasą/grupą, nazwą placówki zwycięzców.

Konkurs przeznaczony jest dla placówek z terenu gminy Wicko.

Zapraszamy do konkursu!