Koło Łowieckie „Głuszec”z Wejherowa zaprasza przedszkolaki wraz z rodzicami do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Domy leśnych zwierząt”. Przedstawiamy regulamin konkursu i zachęcamy do wzięcia udziału oraz życzymy sukcesów!

 


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA PRZEDSZKOLI POD NAZWĄ:

„Domy leśnych zwierząt”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Koło Łowieckie nr 4 „Głuszec” Wejherowo.
 2. Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do wybranych przedszkoli na terenie miasta Gdynia oraz gminy Wicko.
 3. Głównym celem konkursu jest zapoznanie dzieci pięknem i różnorodnością polskiej przyrody.

Zasady konkursu

 1. Czas trwania konkursu: prace można składać u wychowawców najstarszych grup przedszkolnych w terminie od 01.10.2018 do 15.11.2018
 2. Prace w pierwszym etapie będą oceniane przez komisję składającą się z nauczycieli przedszkola oraz przedstawiciela Koła Łowieckiego. Po wyłonieniu finalistów z poszczególnych przedszkoli, ostatecznej oceny dokona Zarząd Koła Łowieckiego Głuszec. Rozdanie nagród i upominków odbędzie się w dogodnym terminie ustalonym przez organizatora po zasięgnięciu opinii pracowników przedszkola.
 3. Konkurs polega na indywidualnym wykonaniu pracy plastycznej o tematyce związanej z bytowaniem dzikich zwierząt oraz miejscami ich bytowania. Praca może być wykonana z pomocą rodzica lub opiekuna. Prace wykonane samodzielnie przez dzieci będą wyżej oceniane. Technika wykonania pracy jest dowolna.
 4. Praca powinna być opatrzona tytułem, imieniem i nazwiskiem autora, nr i adresem placówki przedszkolnej oraz wzrostem dziecka.
  Prace konkursowe niespełniające któregokolwiek z warunków, o których mowa w Regulaminie, lub złożone po terminie mogą zostać wykluczone z Konkursu.
 5. Przesłane prace nie będą zwracane. Z chwilą ich nadesłania prace przechodzą na własność organizatorów. Prace nie będą publikowane ani wykorzystywane bez zgody autora.
 6. Praca konkursowa nie może zawierać treści zakazanych prawem oraz naruszać dóbr lub praw osób trzecich pod groźbą usunięcia z Konkursu.
 7. Prace odbierze przedstawiciel Koła Łowieckiego i przekaże Zarządowi do dalszej oceny.
 8. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia i nazwiska uczestników (zał.1 i 2).

Ocena konkursu

 1. Dyplomy oraz nagrody przyzna Komisja składająca się z przedstawicieli Koła Łowieckiego nr 4 „Głuszec” Wejherowo.
 2. Werdykt Komisji jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
 3. Ocenie Komisji podlegać będą następujące aspekty pracy:
  1. Samodzielność
  2. Zgodność z tematem
  3. Innowacyjne, kreatywne podejście do tematu
  4. Pomysłowość
  5. Jakość wykonania

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 2. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga Zarząd Koła Łowieckiego Głuszec.

 

 

Prosimy o składanie prac do Przedszkola Gminnego w Wicku do dnia 14.11.2018r. Placówka zobowiązuje się przekazać prace konkursowe organizatorowi w podanym terminie.

Zapraszamy do udział

Zapraszamy do konkursu plastycznego „Domy leśnych zwierząt”