Regulamin konkursu plastycznego

 „POLSKA ZŁOTA JESIEŃ”

Organizatorem konkursu jest  Przedszkole Gminne w Wicku

1. Cel Konkursu:

 1. Celem konkursu jest rozwijanie aktywności  i wyobraźni plastycznej dzieci.
 2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.
 3. Uwrażliwianie dzieci na otaczającą przyrodę i zmieniające się pory roku.
 4.  Kształtowanie wrażliwości estetycznej.
 5.  Zwrócenie uwagi na bogactwo i różnorodność kolorów w przyrodzie jesienią.

 6.  Rozwijanie umiejętności czerpania radości ze wspólnego  wykonania pracy.

2. Założenia organizacyjne:

 1. Zaproszenie do konkursu kierujemy do przedszkolaków  Przedszkola Gminnego w Wicku

(z niewielką pomocą rodziców)

 1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną , wspólnie  wykonaną pracę.
 2. Prace powinny na stronie odwrotnej zawierać:  imię  i nazwisko oraz wiek dziecka.
 3. Praca powinna być wykonana  w  formacie  A4 lub A3, dowolną  techniką , np.: rysunek kredkami, techniki malarskie , wyklejanki, wykorzystanie ziaren i darów jesieni  itp.
 4. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy i jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu Konkursu

3. Warunki Konkursu:

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

a) grupa wiekowa 3-4-latki

b) grupa wiekowa 5-latki

c) grupa wiekowa 6-latki

Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 22. 11. 2022 r.

5. Zasady oceniania komisji konkursowej

 1. Wszystkie zgłoszone na konkurs prace oceni powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, która wyłoni zwycięzców i przyzna nagrody rzeczowe. Komisja konkursowa oceniać będzie samodzielność,  pomysłowość i kreatywność. Wszystkim uczestnikom Konkursu zostaną wręczone dyplomy za udział w konkursie.
 2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej  i Facebooku Przedszkola Gminnego w Wicku.
Zapraszamy do przedszkolnego konkursu plastycznego „Polska złota jesień”!