ZARZĄDZENIE  Nr 4/2020

                                                        Dyrektora Przedszkola Gminnego w Wicku

                                                                           z dnia 6 maja 2020 r.

                           w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Gminnym w Wicku

                             w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

                                                                              zarządzam, co następuje:

                                                                                                       §1

  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Przedszkolu Gminnym w Wicku w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020r w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania w Przedszkolu Gminnym w Wicku są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

                                                                                                      §2

  1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola Gminnego w Wicku

                                                                                                       §3

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                       Dyrektor Przedszkola Gminnego w Wicku

                                                                                                                                Dorota Kijaczko

Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Gminnego w Wicku